แผนผังเว็บไซต์


หน้าแรก

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ

 • • ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 • • ประวัติ
 • • การรับรองมาตรฐานการศึกษา
 • • สาส์นจากอธิการบดี

หลักสูตรและคณะ

 • • คู่มือการศึกษา
 • • ปฏิทินการศึกษา
 • • คณะ
  • - คณะศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
  • - คณะบริหารธุรกิจ
  • - คณะศึกษาศาสตร์และจิตวิทยา
  • - คณะพยาบาลศาสตร์
  • - คณะศาสนศึกษา
  • - คณะวิทยาศาสตร์
 • • บัณฑิตศึกษา
  • - การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
  • - สาขาวิชาการสอน
 • • ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  • - สาขาวิชาชีพครู
 • • หลักสูตรปริญญาตรี
  • - ศาสนศาสตร์ประยุกต์
  • - คริสต์ศาสนศึกษา
  • - ภาษาอังกฤษ
  • - จิตวิทยาและการศึกษา
  • - การบัญชี
  • - การจัดการ
  • - การประกอบการธุรกิจและการจัดการ
  • - ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  • - ชีววิทยา
  • - พยาบาลศาสตร์
 • • หลักสูตรเพิ่มเติมภาษา

สมัครเรียน 

 • • การรับเข้าศึกษา
 • • การลงทะเบียน
 • • โอนหน่วยกิต
 • • ค่าธรรมเนียม
 • • แบบฟอร์มการสมัครเรียน

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ

 • • ความเป็นอยู่
 • • สังคม
 • • จิตวิญญาณ