การประกันคุณภาพการศึกษา


 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินการตามสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ.2545 หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47–51) โดยได้ประยุกต์ใช้หลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา ในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะครอบคลุมทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก

การบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งอธิการบดีเป็นประธาน มีหน้าที่สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

หน้าที่ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

    
 1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 2.           
 3. เสนอมาตรการและดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลงานการประกันคุณภาพการศึกษา
 4.          
 5. รวบรวมและประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของวิทยาลัย
 6.          
 7. วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารเพื่อจัดทำรายงานประจำปีเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 8.           
 9. จัดทำเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
 10.           
 11. พัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ดี เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง
 12.          
 13. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ งานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งกับหน่วยงานภายใน และภายนอก


ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา


ในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกๆ ปีนั้น ทางมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก จะทำการ Upload ข้อมูลการตรวจประเมินนี้ขึ้นเว็บไซต์ของทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือที่เรียกว่าระบบ CHE - QA ONLINEเอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา


กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม