การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการและอื่นๆ


มหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของนักศึกษาในทุกด้าน จึงได้สอดแทรกกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณค่าเข้าไว้กับกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาทุกคนควรเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ เช่น การอบรมด้านจริยธรรม (Chapel) การเข้าโบสถ์ทุกวันเสาร์ (วันสะบาโต) และอื่นๆ ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้


การปฐมนิเทศ


นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมในกิจกรรมปฐมนิเทศตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การแต่งกาย


นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการเข้าชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของมหาวิทยาลัย

การพักในหอพัก


นักศึกษาที่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของหอพักอย่างเคร่งครัด (ดูรายละเอียดจากคู่มือนักศึกษา)หอพัก

โรงอาหาร


เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคร้ายที่ป้องกันได้ มหาวิทยาลัยจึงจัดอาหารมังสวิรัตินานาชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาครบ 5 หมู่ไว้บริการโรงอาหาร

การขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย


นักศึกษาสามารถนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาใช้ในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ แต่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและจอดในบริเวณที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


มหาวิทยาลัยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีระบบเครือข่ายที่สามารถรองรับเครือข่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หอสมุด


หอสมุดประกอบด้วยหนังสือประมาณ 60,000 เล่ม ส่วนใหญ่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถศึกษาบทความออนไลน์และใช้สื่อต่างๆ ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้

 


หอสมุด

สิ่งเสพติดให้โทษต่างๆ


มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ปลอดสิ่งเสพติดทุกชนิด รวมถึงบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่านักศึกษาคนใดเสพหรือจำหน่ายสิ่งเสพติดต่างๆ จะได้รับโทษทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมาย

การให้คำปรึกษา


มหาวิทยาลัยจัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาไว้สำหรับนักศึกษาทุกคน

การรักษาพยาบาล


มหาวิทยาลัยมีพยาบาลประจำคลีนิคไว้ดูแลสุขภาพทั่วไปของนักศึกษา หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ที่โรงพยาบาล นักศึกษาสามารถขอเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

 


ห้องพยาบาล