ความหลากหลายของวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามาจากประเทศต่างๆ ดังนี้

Australia

Austria

Bangladesh

Cambodia
Canada
China
Colombia
Congo
Ethiopia
Philippines
Finland
Ghana
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Iraq
Japan
Kenya
Korea
Laos
Malaysia
Myanmar
Nepal
Nigeria
Singapore
South Africa
Sri Lanka
Thailand
Vietnam
United States
Zimbabwe