การเทียบวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต


ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 2. เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษารับรอง
 3. ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจาก ถูกลงโทษทางวินัย
 4. เป็นผู้มีองค์ความรู้จากประสบการณ์ทำงานหรือประสบการณ์ชีวิต
 5. เป็นผู้เรียนจากสถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ

 1. เป็นวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วหรือเป็นหลักสูตรที่เทียบวุฒิให้
 2. เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้ หรือ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
 3. เป็นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ขอเทียบวิชาเรียน
 4. เป็นรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีที่สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่า สัญลักษณ์ C หรือค่าคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
 5. เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านวิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพวิชาเฉพาะที่สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าสัญลักษณ์ B หรือค่าคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า
 6. ให้เทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยกิตรวมของ แต่ละหลักสูตรที่รับโอน และจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา (72 หน่วยกิต) และลงทะเบียนเรียนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์สำเร็จการศึกษาแต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัตรเกียรตินิยม
 7. การรายงานผลการรับโอนนักศึกษา จะกระทำภายในภาคการศึกษาที่ทำการโอนหน่วยกิต โดยรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วยเอกสารคือ
  • ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง (Transcript)
  • คำอธิบายรายวิชาที่นำมาขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ

การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย และสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงผลประโยชน์และความสำคัญของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 คือนักศึกษาที่ศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย สามารถนำผลการเรียนมาเทียบวิชาเรียนได้ ในการเทียบโอนความรู้ที่มีมาก่อนสู่หน่วยกิต มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้

 1. เทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตแก่นักศึกษาที่มีองค์ความรู้มาก่อน จากการเรียนรู้ จากสถาบันการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยกิตรวมของแต่ละหลักสูตรที่รับโอน
 2. การรับโอนหน่วยกิตจากการเรียนรู้มาก่อนและการโอนตรง โดยทั่วไปกระทำในขอบเขตของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติและการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สามารถรับโอนไม่เกิน 6 หน่วยกิต ในหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้เปิดสอน หรือคิดเป็นหน่วยกิตที่รับโอนได้ตามข้อบังคับการศึกษาในการรับโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย
 3. มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
 4. การรับโอนหน่วยกิตในหมวดวิชาพื้นฐาน ซึ่งเป็นหมวดบังคับของมหาวิทยาลัย โดยที่นักศึกษาได้เรียนมาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสอื่นๆ สามารถยื่น คำร้องขอรับโอนหน่วยกิตได้
 5. ให้นำหลักฐานแสดงถึงการเรียนรู้มาก่อน เพื่อพิสูจน์ถึงองค์ความรู้ส่วนใหญ่คล้ายหรือใกล้เคียงกับเนื้อหาสาระหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
 6. การรับโอนหน่วยกิตต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยตามระเบียบที่อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย