การลงทะเบียน

มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคนเพื่อรับทราบข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา การเรียนรู้ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตนเอง การตั้งเป้าหมายชีวิต การแนะนำอาคารสถานที่และการใช้บริการของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรวมถึงแนะนำให้รู้จักอาจารย์ที่ปรึกษาและการลงทะเบียนเรียน เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนได้ถูกต้องตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาหรือผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สองจะมีสภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องไปรายงานตัวและเตรียมหลักฐานต่างๆตามที่กำหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย ไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนต่อสำนักรับนักศึกษาและทะเบียนของมหาวิทยาลัยเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษาให้

การลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียนจะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ สำนักรับนักศึกษาและทะเบียนได้แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนต่ออาจารย์ประจำวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตนักศึกษาเข้าชั้นเรียนในรายวิชาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรภาษาไทยไม่ได้หมายถึงการมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หรือการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ก็ไม่ได้หมายถึงการมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรภาษาไทย

ภาคการศึกษาปกติหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องขอลาพักการศึกษาสำหรับภาคการศึกษานั้น ภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษานักศึกษาที่ไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาทั้งนี้คณะกรรมการรับนักศึกษา อาจพิจารณาให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้หากมีเหตุผลสมควรโดยจะตรวจสอบว่าระยะเวลาการศึกษาที่เหลือเพียงพอที่จะสำเร็จการศึกษาหรือไม่ และให้ถือว่าระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเป็นการลาพักการศึกษาซึ่งนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษารวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างชำระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองตามวันเวลา รายวิชาที่เปิดสอนและวิธีการลงทะเบียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยดังนี้

 1. การลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง ต้องลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
 3. นักศึกษาสภาพปกติชั้นปีที่สอง ปีที่สามและปีที่สี่ ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 21 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาฤดูร้อนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 5 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 8 หน่วยกิต
 4. การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (Pre-registration) สำหรับนักศึกษาที่มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ต่ำกว่า 2.00 เพียงเล็กน้อย ให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติการลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศผลการศึกษาของภาคการศึกษาปัจจุบันแล้ว หากพบว่าผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ปกติ นักศึกษาสามารถขอเพิ่มรายวิชาภายหลังได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 5. หากรายวิชาใดกำหนดไว้ในหลักสูตรว่า ต้องเคยศึกษาหรือสอบผ่านวิชาบังคับก่อน (บุรพวิชา “Pre-requisite”) นักศึกษาต้องสอบผ่านวิชาบังคับนั้นก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
 6. การลงทะเบียนเรียนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ซึ่งเป็นช่วง การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (Pre-registration) ตามประกาศของสำนักรับนักศึกษาและทะเบียน การลงทะเบียนเรียนช้าอาจกระทำได้ภายใน 9 วันแรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในชั่วโมงที่ 5 นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน และต้องชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนสายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 7. รายวิชาใดที่นักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ F สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำอีกได้ไม่เกิน 1 ครั้ง สำหรับวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือเลือกเรียนวิชาเลือกที่อยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกันและมีจำนวนหน่วยกิตเท่ากันแทนได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่สังกัด
 8. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่กำหนด จะหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนสำหรับภาคการศึกษานั้นๆ ยกเว้นได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
 9. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องหยุดเรียน หากขอลาพักการเรียนภายในสิบสองสัปดาห์ของภาคการศึกษานั้นๆ นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W บันทึกในใบแสดงผลการศึกษาสำหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

 *** หมายเหตุ มหาวิทยาลัยอาจประกาศเพิ่มการเปิดสอนในรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียน เรียนมาก หรืองดการเปิดสอนรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อย ทั้งนี้ จะประกาศในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา

ระเบียบการลงทะเบียนเรียนตามสถานภาพนักศึกษา  

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามสถานภาพนักศึกษา ดังต่อไปนี้

 1. นักศึกษาสภาพปกติ (Regular Student) สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งๆ ได้ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 21 หน่วยกิต ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาสภาพปกติสามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยพิจารณาจากแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average - CGPA) ตามตารางดังนี้
 2.  

  นักศึกษาสภาพปกติ

  จำนวนหน่วยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

  ต่ำสุด สูงสุด
  แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 – 2.49 9 18
  แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 – 2.99  9 19
  แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 – 3.49 9 20
  แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.50 9 21
 3. นักศึกษารอพินิจ (Probation Student) สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งๆ ได้ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
 4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจะสำเร็จการศึกษาหรือรายวิชาที่เหลือ มีจำนวนหน่วยกิตต่ำหรือสูงกว่าจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
 5. นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องเรียนซ้ำในรายวิชาที่สอบตกหรือได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์อาจลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชานั้นได้ โดยทุกรายวิชาที่เรียนจะถูกบันทึกผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา ส่วนการคำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมจะนำผลการศึกษาที่สอบได้สูงที่สุดมาคำนวณเท่านั้น

ระเบียบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่สี่  

การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของชั้นปีที่หนึ่งขณะที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สี่ ระเบียบการศึกษาไม่อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาของชั้นปีที่หนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

การลงทะเบียนเรียนควบคู่กับการเรียนที่สถาบันอื่นหรือการเรียนทางไกล

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก หากมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนที่สถาบันอื่นหรือเรียนทางไกลควบคู่กันไป ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณบดีที่สังกัด และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการก่อนจึงจะลงทะเบียนเรียนได้ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยพิจารณาจากแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม

การลงทะเบียนเรียนแบบไม่คิดคะแนนและไม่นับหน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนแบบไม่คิดคะแนนและไม่นับหน่วยกิต โดยได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ประจำวิชาและคณบดีที่สังกัด นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้าชั้นเรียน ซึ่งนักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หากนักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าที่กำหนด จะได้รับการบันทึกสัญลักษณ์ U (ไม่เป็นที่พอใจ) ลงใน ใบแสดงผลการศึกษา และไม่อนุญาตให้สอบเทียบเพื่อปรับคะแนนและหน่วยกิตในภายหลัง ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนการลงทะเบียนเรียนเป็นแบบคิดคะแนนและนับหน่วยกิตได้ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา นักศึกษาต้องชำระค่าหน่วยกิต 50 % ของค่าหน่วยกิตปกติสำหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่คิดคะแนนและไม่นับหน่วยกิตนี้