ข้อมูลด้านการเงิน

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปิดดำเนินการภายใต้การดูแลของมูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนติส เป็นกิจการที่ไม่หวังผลกำไร การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนติสประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและเชื่อในคุณค่าของการศึกษาคริสเตียน จึงทำให้ค่าเล่าเรียน ค่าหอพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีอัตราที่ไม่สูงเกินไป ดังนั้นนักศึกษาและผู้ปกครองพึงระลึกเสมอว่า การศึกษาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไม่ใช่เพียงค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเท่านั้น

แผนการเงิน

นักศึกษาควรติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนักศึกษา เพื่อขอรับทราบค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ล่วงหน้าก่อนวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องชำระค่าเล่าเรียนให้ตรงตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาหนี้สินจนส่งผลกระทบต่อการเรียน สำหรับนักศึกษาที่ค้างชำระและไม่มาติดต่อกับฝ่ายการเงินนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป และจะไม่มีการบันทึกผลการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ลงในใบแสดงผลการศึกษา

อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมปกติ

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้กำหนดอัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2555-2556 ไว้ดังนี้
หลักสูตรภาษาไทย
คณะบริหารธุรกิจ


คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น


คณะศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์


หลักสูตรนานาชาติ
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์


หลักสูตรเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (ESL)

หมายเหตุ 1 :
1. ค่าธรรมเนียมใบสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบแรกเข้า ต้องชำระที่แผนกการเงินก่อนทำการสอบ
2. กระแสไฟฟ้า หากใช้เกิน 100 บาทต่อเดือน ต้องชำระเพิ่มในส่วนที่เกินทั้งหมด
3. บ้านพักนักศึกษาที่มีครอบครัว อัตราที่ปรากฏไม่รวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
4. อัตราค่าอาหาร หากเกินตามอัตราที่วิทยาลัยฯ กำหนด จะเก็บเพิ่มเติมโดยบันทึกในบัญชีของนักศึกษา
5. อัตราค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจของแต่ละปี

หมายเหตุ 2 : อัตราค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจของแต่ละปี
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
นักศึกษาสามาถร กู้ยืมได้ปีละ 86,400 บาท จำนวน 4 ปี เงินกู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. ค่าเล่าเรียนจำนวน 80,000 บาท ซึ่งธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย โดยตรง
2. ค่าหอพัก และ ค่าอาหาร ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษาโดยตรง เดือนละ 2,200 บาท รวมทั้งปีเป็นเงิน 26,400 บาท

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-เเปซิฟิก
บัญชีเลขที่ : 055-1-31754-8
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยามหาชน จำกัด
สาขา : มวกเหล็ก
ที่อยู่ : 48/7 หมู่ 9 ถ. มิตรภาพ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี 18180
กรุณาเเฟ็กใบโอนเงินถึงแผนกการเงินของมหาวิทยาลัย ฯ เบอร์ Fax: 036 720 664

ค่าหอพัก

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กำหนดค่าหอพักไว้ดังนี้

 1. ห้องพักพัดลม ภาคการศึกษาปกติคิดในอัตรา 6,750 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อนคิดในอัตรา 2,700 บาท ส่วนห้องพักปรับอากาศคิดเพิ่มจากห้องพักพัดลม ห้องละ 5,000 บาท
 2. ค่าไฟฟ้า คำนวณจากมิเตอร์ที่ติดไว้ในห้องพักแต่ละห้อง หากมีการใช้เกินวงเงิน 100 บาทต่อเดือนนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน
 3. บ้านพักนักศึกษาที่มีครอบครัว ภาคการศึกษาปกติคิดในอัตรา 16,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อนคิดในอัตรา 6,400 บาท ทั้งนี้ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าเช่าบ้านพัก

ค่าอาหาร

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก กำหนดค่าอาหารไว้ดังนี้

 1. นักศึกษาชาย ภาคการศึกษาปกติคิดในอัตรา 11,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อนคิดในอัตรา 4,400 บาท
 2. นักศึกษาหญิง ภาคการศึกษาปกติคิดในอัตรา 10,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อนคิดในอัตรา 4,000 บาท
 3. สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เฉพาะปีแรกที่เข้าศึกษา นักศึกษาชายคิดในอัตรา 8,800 บาทต่อภาคการศึกษา และนักศึกษาหญิงคิดในอัตรา 8,000 บาทต่อภาคการศึกษา
 4. หากนักศึกษาทานอาหารเกินกว่าที่กำหนดไว้ นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน

ค่าประกันของเสียหาย (คืนให้เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา)

เพื่อเป็นการประกันของเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่ศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยจึงให้มีการจัดเก็บค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท จากนักศึกษาทุกคน ซึ่งนักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอรับคืนค่าประกันได้ใน 2 กรณี คือ

 1. ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ยื่นคำร้องขอรับเงินประกันคืนภายใน 15 วัน หลังวันรับปริญญา
 2. นักศึกษาที่พ้นสภาพในกรณีอื่นๆ ให้ยื่นคำร้องขอรับเงินประกันคืนภายใน 30 วัน หลังวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป

การชำระเงิน

หลังการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าแล้ว ให้นักศึกษาติดต่อพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนักศึกษาเพื่อรับใบแสดงค่าใช้จ่าย (Invoice) ซึ่งนักศึกษาต้องชำระค่าเล่าเรียนตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าชั้นเรียนหากไม่ชำระค่าเล่าเรียน ค่าเล่าเรียนสามารถทำได้โดยการชำระเป็นเงินสด โอนเงินผ่านธนาคาร บัตรเครดิตผ่านระบบ e-paymentเช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน ธนาณัติ หรือโทรเลขธนาณัติ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดประเภทการชำระเงินดังต่อไปนี้

 1. กรณีชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดปีการศึกษา ก่อนหรือภายในวันลงทะเบียน (ทั้งนี้ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน) จะได้รับส่วนลด 5% ส่วนลดโดยคำนวณจากยอดสุทธิของค่าหน่วยกิตหลังหักเงินอุดหนุนหรือทุนการศึกษาแล้ว
 2. กรณีชำระค่าเล่าเรียนจ่ายเต็มจำนวนสำหรับหนึ่งภาคการศึกษาก่อนหรือภายในวันลงทะเบียน
 3. กรณีผ่อนชำระเป็นงวดภายในภาคการศึกษานั้นๆ โดยมีการคิดค่าธรรมเนียม หากไม่ชำระภายในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาค สำหรับผู้ปกครองที่ส่งบุตรมาเรียนมากกว่า 1 คน ในเวลาเดียวกัน บุตรคนที่สองจะได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 5% บุตรคนที่สามและคนัดไปจะได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 10%