การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา


มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก / Asia-Pacific International University
เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555


หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มีดังต่อไปนี้

หลักสูตรภาษาไทย

 • พยาบาลศาสตร์
 • การบัญชี
 • การจัดการ
 • ภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรนานาชาติ (International Program)

 • ชีววิทยา
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • การบัญชี
 • การบัญชีและกางเงิน
 • การประกอบธุรกิจและการจัดการ
 • การตลาดและการจัดการ
 • ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจและการท่องเที่ยว
 • จิตวิทยาและการศึกษา
 • ศาสนศาสตร์ประยุกต์
 • ศาสนศาสตร์การศึกษา

 •      นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังมีหลักสูตรเพิ่มเติมภาษา (Pre-University Program: ESL) เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งแบ่งชั้นเรียนเป็น 5 ระดับ เริ่มจาก Basic 1, Basic 2, Intermediate 1, Intermediate 2 และ Advanced


  กำหนดการรับสมัครสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555


 • รับสมัครตั้งแต่ กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2555
 • สอบคัดเลือก พฤษภาคม 2555 โดยแบ่งออกเป็น
 • หลักสูตรภาษาไทย แบ่งออกเป็น

 • สอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
 • สอบทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 • สอบสัมภาษณ์
 • สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องสอบ English Placement Test: EPT
 • หลักสูตรนานาชาติ แบ่งออกเป็น

 • English Proficiency Examination: EPE สำหรับผู้ที่ไม่มีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
 • English Placement Test: EPT สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรเพิ่มเติมภาษา (Pre-University Program: ESL)
 • Math-Science Placement Examinations สำหรับผู้ที่สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติได้
 • สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องสอบ English Placement Test: EPT
 • ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังนี้

  หลักสูตรภาษาไทย

 • ใบสมัครระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย
 • แบบประเมินลักษณะเฉพาะตัวของผู้สมัครเข้าศึกษา
 • ความคาดหวังและข้อพึงปฏิบัติของนักศึกษา
 • หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรเพิ่มเติมภาษา

 • ใบสมัคร
 • แบบฟอมร์การเงิน
 • แบบประเมินลักษณะเฉพาะตัวของผู้สมัครเข้าศึกษา
 • แบบฟอมร์ความคาดหวัง และข้อพึงปฏิบัติของนักศึกษา

 • เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย


 • ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้ง 2 ด้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุรายละเอียดของบ้านและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ จำนวน 3 รูป
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • การสมัคร นำใบสมัครที่กรอกข้อความที่ครบถ้วนแล้วพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักรับนักศึกษาและทะเบียน ชั้น 2 อาคารบริหาร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบ จำนวน 300 บาท
 • สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งธนาณัติ 300 บาท สั่งจ่าย...มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

 • ส่งมาที่...สำนักรับนักศึกษาและทะเบียน มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เลขที่ 195 หมู่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

  ผู้สมัครสามารถ สมัครผ่านแบบฟอร์มการสมัคร ได้จากด้านล่าง จากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งเอกสารกลับมาที่ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก โดยทางโทรสารหรือส่งทางอีเมลล์ (ถ้าส่งทางอีเมลล์ขนาดไฟล์จะต้องไม่เกิน 2Mb) ตามที่อยู่และเบอร์ติดต่อด้านล่าง

  แฟกซ์: +66-36-720777 ext. 1114
  อีเมลล์: register@apiu.edu
  ที่อยู่:
  สำนักรับนักศึกษาและทะเบียน
  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
  เลขที่ 195 หมู่ 3 ถนนมวกเหล็ก-วังม่วง
  ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
  จังหวัดสระบุรี 18180


  ปฏิทินการศึกษา


 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2555
 • ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2555
 • เปิดเรียน วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2555
 •  

  หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร ESL เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร
  ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม
  ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 สิงหาคม กันยายน
  ภาคฤดูร้อน   มกราคม กุมภาพันธ์