หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TESOL)วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

• เพื่อจัดเตรียมความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาสำหรับอาจารย์และผู้นำในโรงเรียน
• เพื่อรองรับความต้องการอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่จะได้มีการสำรวจและวิเคราะห์รูปแบบการศึกษาจากหลายๆ พื้นที่ทั้งด้าน ทฤษฎี และปฏิบัติ จากมุมมองแบบมผู้เชียวชาญ
• ให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งศีลธรรมและจริยธรรม

คุณสมบัติของผู้ที่จะศึกษาต่อ
 - สำเร็จการศึกษา 
• ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา หรือ
• ระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชาอื่นที่มีหน่วยกิตในรายวิชาชีพทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

- ระดับภาษาอังกฤษ คะแนน IELTS 5.5, TOEFL 500

โอกาสทางด้านอาชีพการงาน

ตำแหน่งงานต่างๆ ที่โรงเรียนต้องการ เช่น
- อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
- ผู้ประสานงานหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
- ผู้เชียวชาญทางด้านหลักสูตรการศึกษา
- ผู้ประเมินผลการศึกษาในโณงเรียนประถมและมัธยมศึกษา
- นักวิจัยทางด้านการศึกษา
- ผู้บริหารของโรงเรียน

อาชีพที่ไม่ได้ทำงานในโรงเรียน
- สมาคมหรือบริษัทส่วนตัว
- หน่วยงานหรือสำนักงานในการช่วยเหลือผู้อพยพในการตั้งถิ่นฐานใหม่
- สำนักพิมพ์
- จัดฝึกอบรมให้กับบริษัทข้ามชาติ
- ตัวแทนติดต่อต่างประเทศ
- ตัวแทนหรือหน่วยงานราชการ