คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี


ข้อมูลทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2542 เป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยเปิดสอน 2 สาขาได้แก่สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทั้งไทยและต่างชาติให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ยึดมั่นในหลักการและเหตุผล มีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีกับตัวเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาด้านวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ซึ่งผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาตินี้ต้องมีคุณสมบัติทางความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ดังนั้นในปีเดียวกันนี้วิทยาลัยฯจึงได้เปิดดำเนินการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (English as a Second Language) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนในหลักสูตรนานาชาติ และบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้ปิดลงเมื่อปี 2546 เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาที่สนใจน้อย ดังนั้นจึงคงไว้แต่สาขาวิชาชีววิทยาจนถึงปัจจุบัน โดยมีชื่อหลักสูตรที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเมื่อ พ.ศ. 2550 คือ Bachelor of Science, Major in Biology [หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา] และมีชื่อปริญญา Bachelor of Science, Major in Biology [วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา] ชื่อย่อปริญญา B.Sc. Major in Biology [วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา] นอกจากหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนแล้วคณะวิทยาศาสตร์ยังให้บริการทางวิชาการแก่คณะอื่น ๆ ภายในวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนทุกวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นภาษาไทยโดยความร่วมมือของอาจารย์ชาวต่างชาติ และอาจารย์ชาวไทย รวมทั้งนักศึกษาทุกคณะที่สนใจเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์เห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นให้มีกระบวนการจัดการศึกษาของคณะฯ ที่มีมาตรฐาน เริ่มมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมอันดี และการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านจริยธรรม สามารถนำความรู้ จริยธรรม ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน้าที่การงาน การพัฒนาสังคมและการพัฒนาประเทศชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สามารถนำผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคณะฯ ให้สอดคล้องกับแผนบริหารของวิทยาลัยการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และของประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ฝ่ายลงทะเบียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : +66-36-720-758 หรือ
+66-36-720-777
อีเมลล์: register@apiu.edu