หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

 

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ วิชาในสาขานี้ นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต ไปศึกษาต่อในสาขาวิชาอื่นๆ ได้ เช่น การเกษตร เคมี ภูมิศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์

หลักสูตร 4 ปี สำหรับสาขาวิชาชีววิทยานี้ วิชาบังคับจะเน้นในเรื่องของ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในส่วนของวิชาเลือกเสรี จะเป็น ไมโคร ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม เซลล์และ โมเลกุล และในส่วนของงานวิจัย จะเน้นการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การเขียนโครงงาน วิจัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยานี้ได้เตรียมนักศึกษาสำหรับสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาต่อ ในสาขา แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ