คณะศาสนศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี


ข้อมูลทั่วไป

ในปีการศึกษา 2542 คณะศาสนศึกษา ได้เปิดสอนสาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษาขึ้นเพื่อให้ความสำคัญในการที่จะฝึกฝนนักศึกษาศาสนศาสตร์ให้เป็นผู้ที่จะออกไปรับใช้และอุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อมวลชนและเชิดชูศาสนา โดยใช้ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2545

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ฝ่ายลงทะเบียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : +66-36-720-758 หรือ
+66-36-720-777
อีเมลล์: register@apiu.edu