หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา (ศาสนศึกษา)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา (ศาสนศึกษา) โปรแกรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เป็นสาขาวิชาที่ใช้เวลาในการศึกษาเต็มเวลา จำนวน 4 ปี โดยแบ่งเป็น 2 วิชาเอก คือ สาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา (ศาสนศาสตร์ประยุกต์) และสาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา (ศาสนศึกษา)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา (ศาสนศึกษา) จะเน้นการศึกษาในเรื่องของศาสนศาสตร์ และพระคัมภีร์ไบเบิ้ล เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นอาจารย์ ในโรงเรียนคริสเตียน หรือในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สงบ ส่งเสริมการเรียน การสอน อีกทั้งยังได้จัดกลุ่มนักศึกษาในแต่ละชั้นเรียนให้มีขนาดเล็ก เพื่ออาจารย์ผู้สอนจะสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง และอาจารย์ผู้สอนมีความยินดีและเต็มที่จะช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แก่นักศึกษา นอกเวลาเรียนด้วยเช่นกัน การเรียน การสอน จะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รูปแบบการสอนของอาจารย์ จะใช้วีธีการสอน ในแบบยุโรป มีการจัดสัมนา ฝึกแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา ในเหตุการณ์ต่างๆ การฝึกปฏิบัติงานจริงหลังจากจบปีที่3