หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา (ศาสนศาสตร์ประยุกต์)

 

สาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา (ศาสนศาสตร์ประยุกต์) โดยเริ่มแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานให้กับนักศึกษาที่ต้องการจะเป็นศาสนาจารย์หรือทำงานรับใช้ใน Adventist Church in Southeast Asia นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาต่อในอนาคตอีกด้วยโครงสร้างการเรียนการสอนของสาขาวิชานี้ได้เน้นถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล/ศาสนศาตร์ โครงสร้างและขอบข่ายการทำงานของพระวิญญาณ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเห็นภาพที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเพื่อนำความรู้ที่ได้นี้ไปประกอบอาชีพหรืองานพันธกิจต่างๆ ได้อย่างเกิดผล