คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลทั่วไป

คณะแพทย์และพยาบาลจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นคณะมิชชันนารีคริสเตียนในคณะเซเวนธ์เดย์แอดเวนติสท์  ได้จัดตั้งคลินิกเล็ก ๆ ชื่อ Bangkok Sanitarium ขึ้นที่ห้าแยกพลับพลาไชย  ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ เลขที่  430 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต  โดยตั้งชื่อว่า   Bangkok Sanitarium and Hospital   หรือโรงพยาบาลมิชชั่น และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2484 ได้จัดตั้งโรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่นขึ้น เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาล มีนักเรียนพยาบาลจำนวน 25 คน ต่อมาได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา   โรงเรียนจึงได้หยุดทำการชั่วคราว และเมื่อสงครามสงบ  จึงได้เปิดดำเนินการอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2490  โดยการนำของ นายแพทย์ และนางราฟ เอฟ วอดแดล และได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลมิชชั่น  โดยการจัดการเรียนการเป็นลักษณะการสอนโดยใช้  2  ภาษา (Bilingual)    คือ  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    มีนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ  ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  มีอาจารย์ผู้สอนเป็นชาวไทยและอเมริกัน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2498  ได้เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งขึ้น  โดยให้เป็นการศึกษาต่อเนื่องหลังจากจบการศึกษาวิชาการพยาบาลแล้ว  มีอาจารย์เกอร์ทรูด เอ็ม กรีน เป็นผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2529   โรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่นได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชัน    ซึ่งเป็นคณะแรกของวิทยาลัยมิชชัน    และดำเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรภาษาไทย เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีวุฒิปริญญาตรี โดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2529  ซึ่งได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหา- วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2532  พร้อมทั้ง ก.พ. ได้ให้การรับรองคุณวุฒิแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักรับนักศึกษาและลงทะเบียน
โทรศัพท์ : +66-36-720-758 หรือ
+66-36-720-777
อีเมลล์: register@apiu.edu