คณะศึกษาศาสตร์และจิตวิทยา

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท


ข้อมูลทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์และจิตวิทยา ได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของนักศึกษาที่มีอยู่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเศษฐกิจสังคมในปัจจุบัน และนอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการให้ประสบความความสำเร็จ เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 4 ปีนี้แล้ว นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพในด้านการเป็นอาจารย์ ผู้เชียวชาญทางด้านการให้คำปรึกษา นักจิตวิทยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ ในปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรในด้านนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมหาวิทยาลัยฯได้รับความร่วมมือทางวิชาการและบุคลากรจากวิทยาลัยอวอนเดล (Avondale College) ประเทศออสเตรเลีย ปีการศึกษา 2549 ได้จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์และจิตวิทยา และได้ย้ายสาขาวิชาจิตวิทยาและการศึกษามาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะฯนี้ ปีการศึกษา 2551 ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูและหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ฝ่ายลงทะเบียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : +66-36-720-758 หรือ
+66-36-720-777
อีเมลล์: register@apiu.edu