หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการศึกษา

 

สาขาวิชาจิตวิทยาและการศึกษา เป็นการศึกษาในด้านความเข้าใจและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ การใช้ชีวิตในครอบครัว โรงเรียน สังคม และในโลกแห่งความเป็นจริง สาขาวิชาจิตวิทยาและการศึกษานี้ได้แบ่งลักษณะการศึกษาออกเป็นด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

การศึกษาในด้านทฤษฎี ซึ่งเป็นการศึกษาในเรื่องของแนวคิดพื้นฐาน หลักจิตวิทยาเชิงลึก การพัฒนาทักษะ การสังเกตุการณ์ การวิจัย ในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏฺบัติงานจริง ในฐานะครูในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา

นักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ สามารถเลือกเรียนวิชานี้ได้ด้วยเช่นกัน อาจจะเป็นในส่วนของวิชาเลือกเสรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ อย่างมากต่อนักศึกษาในการนำไปปรับใช้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้บริการแก่สังคม ฯลฯ