คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลทั่วไป

         ในปีการศึกษา 2533 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (วิทยาลัยมิชชัน) ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาเขตขึ้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่เยาวชนในส่วนภูมิภาค โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรีในคณะบริหารธุรกิจ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัย) มิถุนายน 1 เมื่อวันที่ 2536 และได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช) แล้ว
        ปี พ.ศ. 2540 วิทยาลัยเซ้าอีส เอเชีย ยูเนียน คอลเลจ (Southeast Asia Union College) ประเทศสิงคโปร์ ได้ย้ายมารวมกับวิทยาลัยมิชชัน ต่อมา พ.ศ. 2542 คณะบริหารธุกิจได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติขึ้น 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2545 และสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2546 และทุกสาขาวิชาได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แล้ว โดยสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจและการจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักรับนักศึกษาและทะเบียน
โทรศัพท์ : +66-36-720-758 หรือ
+66-36-720-777
อีเมลล์: register@apiu.edu