หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ


คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรภาษาไทย จุดมุ่งหมายโดยทั่วไปของสาขาวิชานี้ เพื่อเตรียมนักศึกษาสำหรับการประกอบอาชีพ ด้านการบัญชี การเงิน และในด้านธุรกิจ การค้า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะพบว่าตนเองมีความมั่นใจและความพร้อมในการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชีขององค์กร เนื่องจากได้ผ่านการฝึกทักษะและวิชาความรู้ผ่านโปรแกรมต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานจริง


  เอกสารประกอบการสมัคร


1. หลักฐานการศึกษา ที่ระบุระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในระดับปวช. (ในทุกกลุ่มสาขา) รับเทียบโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
6. ใบรับรองแพทย์

การคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา


1. ผ่านการสอบข้อเขียน ในรายวิชาดังนี้
   - ภาษาไทย
   - คณิตศาสตร์
   - ภาษาอังกฤษ
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครที่ไม่ต้องผ่านการสอบข้อเขียน


1. มีผลการศึกษา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
4. สอบสัมภาษณ์
5. ใบรับรองความประพฤติจากสถาบันเดิม

ค่าใช้จ่าย


ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนโดยหน่วยกิตละ 800 บาท

การรับสมัคร


เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่สำนักรับนักศึกษาและทะเบียน มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เลขที่ 195 หมู่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทรศัพท์ 036-720-758 , 036-720-777 ต่อ 1114 โทรสาร 036-720-764 หรือ คณะบริหารธุรกิจ โทรศัพท์ 036-720-777 ต่อ 1236, 080-422-7940 โทรสาร 036-720-665