หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจและการจัดการ


คณะบริหารธุรกิจ ได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจและการจัดการ เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษ จุดมุ่งหมายโดยทั่วไปของสาขาวิชานี้ เพื่อเตรียมนักศึกษาสำหรับการประกอบอาชีพ ด้านธุรกิจ ขนาดเล็ก หรือสำหรับการจัดการในด้านการเงิน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะพบว่าตนเองมีความมั่นใจและความพร้อมในการประกอบอาชีพ ในสายงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการบริหารจัดการ การเงิน ขององค์กร เนื่องจากได้ผ่านการฝึกทักษะและวิชาความรู้ผ่านโปรแกรมต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานจริง