หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์


สภาวะการแข่งขันอย่างสูงในศตวรรษที่ 21 นี้ เต็มไปด้วยความต้องการในเรื่องของเวลาที่เร่งรีบ ความถูกต้องของข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรสมัยใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้ได้กระตุ้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการข้อมูล โดยนำแนวคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ผสมกับแนวทางธุรกิจบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์และความรู้จากการวางแผนและออกแบบระบบเพื่อใช้ในเชิงธุรกิจ

เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีทักษะที่หลากหลายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในองค์กร