คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ถือเป็นคณะหนึ่งของวิทยาลัยมิชชันที่ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อมีการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2533  เนื่องจากความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปประกอบอาชีพ   คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์มุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนรวมทั้งหลักสูตรการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการมีส่วนร่วมเสริมสร้างชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ คณาจารย์ที่ทำการสอนประจำหลักสูตรได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย  คณาจารย์ของคณะจะเน้นการอบรมสั่งสอนวิชาชีพให้มีความเป็นเลิศ และปลูกฝังคุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป  อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักรับนักศึกษาและลงทะเบียน
โทรศัพท์ : +66-36-720-758 หรือ
+66-36-720-777
อีเมลล์: register@apiu.edu