หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี โดยเปิด 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมภาษาไทย (ดูรายละเอียดหลักสูตร) และ โปรแกรมภาษาอังกฤษ (ดูรายละเอียดหลักสูตร)

หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี ในระหว่างนี้นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะความชำนาญในด้าน การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด เช่น รายวิชา การเขียนงานวิจัย การเขียนบทความทางด้านวิชาการ และอื่นๆ เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อม และเป็นทางที่นำไปสู่โอกาสทางด้านการศึกษาต่อไปในอนาคต

นักศึกษาทุกคนจะเรียนรู้ถึงพื้นฐานที่สำคัญในการเข้าใจในภาษาอังกฤษและการนำไปใช้เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาสนใจ เช่น เป็นนักเขียนบทความและวารสารหรือใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว การติดต่อทางด้านธุรกิจ ศึกษาทางด้านวรรณกรรม ภาษาศาสตร์

ในศตวรรษที่ 21 มีการแข่งขันสูง และหลายบริษัทต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะความชำนาญในด้านภาษาอังกฤษ ดังนั้นเมื่อมีการสมัครงาน ผู้สมัครที่ไม่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษหรือไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องก็จะเป็นข้อเสียเปรียบ

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารสามารถนำมาซึ่งความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวได้ ดังนั้นในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวรอบด้าน เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถเลือกอาชีพและนำไปใช้ในชุมชนหรือสถานที่ที่นักศึกษาอาศัยอยู่ได้