หลักสูตรที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรภาษาไทย จำนวน 3 คณะ 4 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
• หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนใน หลักสูตรนานาชาติ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจและการจัดการ
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา (ศาสนศาสตร์ประยุกต์)
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา (ศาสนศึกษา)
• หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการศึกษา
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ระดับปริญญาโท
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

และหลักสูตรเพิ่มเติมภาษา (Pre-University: ESL Program)

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ