E+S+L = English for Successful Living


เรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ESl จะเตรียมคุณเพื่อสานฝันต่อ


ESL คือการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในหลักสูตรอุดมศึกษา
 • สอนโดยครูมากด้วยประสบการณ์และความสามารถ
 • บูรณาการสอนทักษะการอ่าน เขียน ฟังและพูดเข้าด้วยกัน
 • ติวเข้มภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน การสอน
 • ระยะเวลาในการศึกษา 13 สัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา
 • สอนแบบเข้มข้น 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • รับสอนภาษาอังกฤษเป็นกลุ่มในระยะสั้นตามเวลาที่ต้องการ
  (สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ESLdir@apiu.edu )

เรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ท่านจะสัมผัสกับ

 • นักศึกษาจาก 30 กว่าประเทศ

 • มหาวิทยาลัยซึ่งล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงามและสงบ

 • บรรยากาศที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่ดี

 • หอพักภายในมหาวิทยาลัย

 • สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

รับสมัครตามกำหนดการดังนี้


ภาคการศึกษาที่ 1 สมัครในเดือน สิงหาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 สมัครในเดือน มกราคม

ภาคการศึกษาที่ 3 สมัครในเดือน เมษายน

COME JOIN US สมัครออนไลน์ได้ที่ www.apiu.edu

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ฝ่ายลงทะเบียนนักศึกษา

โทรศัพท์ : +66-36-720-758 หรือ

+66-36-720-777

โทรสาร +66-36-720-764

อีเมลล์: register@apiu.edu