สาร์นจากอธิการบดี

Dr Loren
       

ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก การเลือกหาสถานที่เพื่อศึกษาต่อนั้นนับได้ว่า
เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดของชีวิต ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้
แนวความคิดที่น่าสนใจที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน มหาวิทยาลัยของเราได้จัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมความสามารถและ
เพิ่มพูนความสนใจของนักศึกษา เราภาคภูมิใจที่มีส่วนในการผลักดันให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม

ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก นักศึกษาจะได้รับการช่วยเหลือจากคณาจารย์ ในการค้นหาความรู้ ความเข้าใจ โดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนั้น คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารยังพร้อมเสมอในการช่วยเหลือ
ให้นักศึกษาพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ ในด้านวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีรากฐานความเข้าใจ
ในระดับนานาชาติ เรามีการปฐมนิเทศคุณค่าทางวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา และด้วยความเชื่อในพระเจ้า เรามีความ
ตั้งใจที่จะช่วยเหลือนักศึกษาให้ได้พบกับเป้าหมายและความหมายในชีวิต มหาวิทยาลัยมอบโอกาสให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนความเป็นผู้นำในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการงานอาชีพและการรับใช้ผู้คนในอนาคต

ที่มหาวิทยาลัยแห่งนื้ นักศึกษาจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ คณาจารย์สามารถรับประกันได้ว่านักศึกษาจะได้สัมผัสกับความ
ลึกล้ำของสติปัญญา โดยนักศึกษาจะได้รับเชิญให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของมหาวิทยาลัยที่สามารถนิยาม
ความหมายของชีวิตได้ มหาวิทยาลัยเปิดรับการช่วยเหลือจากชุมชนซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาความคิดและ
ความสามารถที่กว้างไกล และสนุกสนานกับชีวิตในโลกทุกวันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยมีระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาบันคริสเตียนทั่วโลกที่เน้นการให้ความเมตตาต่อผู้คนทั้งในชุมชน
และนอกชุมชน

แม้ว่าวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยจะตั้งอยู่ที่อำเภอมวกเหล็ก แต่หลักสูตรของเราก็ได้รับการรับรองแล้ว โดยนักศึกษา
สามารถใช้ปริญญาในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหรือทำงานในสายงานอาชีพต่าง ๆ ได้ ส่วนวิทยา
เขตของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ เป็นสถานที่เรียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4

ถึงแม้ว่าจะมีสถานที่เรียนให้นักศึกษาเลือกเรียนมากมาย แต่เราเชื่อว่านักศึกษาจะมีความสุขเมื่อได้มาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ ที่ซึ่ง
เราพยายามจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่สมดุลที่ช่วยให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้และการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย
และจิตวิญญาณ มหาวิทยาลัยเอาใจใส่นักศึกษาแต่ละทุกคนและจัดสรรให้มีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมทั้งทางด้าน
การศึกษาและด้านส่วนบุคคล เราเชื่อว่าถ้านักศึกษาเลือกมาเรียนที่นี่ นักศึกษาจะได้พบกับสิ่งที่นักศึกษารุ่นก่อน ๆ ได้
ค้นพบแล้วว่ามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกเป็นที่ที่ดีที่สุดในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของนักศึกษา

ด้วยความปรารถนาดี

ดร. โลเรน จอร์จ เอ-กรี
อธิการบดี