ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ปรัชญา

พัฒนาคนให้มีความสมดุลในทุกมิติของชีวิตให้คุณธรรมนำความรู้เพื่อจะได้สามารถนำความรู้ทักษะ และเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีปัญญาและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อการรับใช้สังคม

ปณิธาน

มุ่งคุณธรรม เสริมปัญญา พัฒนาคน

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติเป็นชุมชนวิชาการที่มีความเข้มแข็งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างคุณลักษณะที่ดีของชีวิต(Character) เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีปัญญาและมีคุณลักษณะที่ดีของชีวิตควบคู่ไปกับความรู้ ทักษะ ความสามารถ
 2. มีผลงานวิจัยในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน และได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
 3. มีโครงการและโปรแกรมการให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในและต่างประเทศ
 4. เป็นแหล่งผลิตผู้นำและบุคคลตัวอย่างของสังคมและคริสตจักรทั่วโลก
 5. มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 6. บูรณาการชีวิตนักศึกษาแบบองค์รวมของการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ อย่างสมดุลเพื่อพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความคาดหวังของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส มหาวิทยาลัยจึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

 1. จัดการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาการศึกษา ของชาติและความคาดหวังของคริสตจักร
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทำวิจัยหรือร่วมทำวิจัย และนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาชีวิต และพัฒนาสังคม
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา นำเอาความรู้ หลักธรรมทางศาสนามาเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต และสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติของตน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 4. ส่งเสริมให้บัณฑิตมีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ อันนำไปสู่การกระทำอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง
 5. จัดระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นสากล ให้สามารถปฏิบัติภารกิจหลักได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในด้านมาตรฐานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยและนานาชาติ และการพัฒนาชีวิตนักศึกษา