ระบบกลไกการประกันคุณภาพ


มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ AAA (Accrediting Association of Seventh-day Adventist Schools, Colleges and Universities) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กับสถาบัน การศึกษาในเครือเซเว่นเดย์แอ็ดเวนตีสทั่วโลกและได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. ในปีการศึกษา 2547 และ 2549

ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย ได้ทำสัญญาตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 7 สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ดังนี้

  • Avondale College, Cooranbong NSW, Australia
  • Griggs University, Michigan, USA
  • La Sierra University, Riverside, California, USA
  • Loma Linda University, Loma Linda, California, USA
  • Sahm Yook University, Seoul, Korea
  • Saniku Gakuin College, Chiba-Ken, Japan
  • Southern Adventist University, Tennessee, USA
  • Walla Walla University, Washington, USA


การทำสัญญาตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ