ใบสมัครระดับปริญญาตรี


หากมีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อมายัง : registrarth@apiu.edu หรือ โทร. 063-720777 ต่อ 1114.

กรุณากรอกข้อความในช่องว่างให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริงส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว
     
ชื่อ (ภาษาไทย):  
นามสกุล (ภาษาไทย):  
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
     
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  
     
ศาสนา  
ถ้าเป็นสมาชิกSDA โปรดระบุชื่อคริสตจักรที่เป็นสมาชิก และ วันที่รับศีลบัพติสมา
 
     
วันเดือนปีเกิด:      รูปแบบการกรอกข้อมูลวันที่: วว/ดด/ปป , ตัวอย่างเช่น 25/02/1995
จังหวัดที่เกิด:  
สัญชาติ  
เพศ:    
สถานภาพ:    
คู่สมรสชื่อ:  
     
     
 

Example: Buddhist, Muslim, Seventh-day Adventist, etc.

 
Student Contact Details
  เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ปัจจุบัน:      
     
E-mail 1
สำนักรับนักศึกษาและทะเบียนจะส่ง E-mail เพื่อยืนยันการสมัครของท่านไปยัง E-mail
   
 
E-mail 2    
     
 

Format: Country code  Area code Telephone number Ex. + 66-36-720777. If you do not have home phone,
please use any number that we can contact you.

 
โทรศัพท์ (บ้าน):  
โทรศัพท์มือถือ:  
โทรสาร:  
   
ส่วนที่ 1 .