มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก / Asia-Pacific International University
เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มีดังต่อไปนี้
            หลักสูตรภาษาไทย

 • การบัญชี
 • การจัดการ
 • ภาษาอังกฤษ

                หลักสูตรนานาชาติ (International Program)

 • Accounting
 • Applied Theology
 • Biology
 • Computer Information Systems
 • English
 • Management and Entrepreneurship
 • Management and Marketing
 • Psychology and Education
 • Religion Education

               
                นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังมีหลักสูตรเพิ่มเติมภาษา (Pre-University Program: ESL) เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา        ตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งแบ่งชั้นเรียนเป็น 5 ระดับ เริ่มจาก Basic 1, Basic 2, Intermediate 1, Intermediate 2 และ Advanced

กำหนดการรับสมัครสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2553
 • สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 โดยแบ่งออกเป็น

หลักสูตรภาษาไทย  แบ่งออกเป็น

   • สอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
   • สอบทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
   • สอบสัมภาษณ์
   • สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องสอบ English Placement Test: EPT ด้วย

หลักสูตรนานาชาติ  แบ่งออกเป็น

     • English Proficiency Examination: EPE  สำหรับผู้ที่ไม่มีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
     • English Placement Test: EPT สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรเพิ่มเติมภาษา (Pre-University Program: ESL)
     • Math-Science Placement Examinations  สำหรับผู้ที่สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติได้
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553
 • ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2553
 • เปิดเรียน วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553

                ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังนี้
                หลักสูตรภาษาไทย
                        -    ใบสมัครระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย 
                        -    แบบประเมินลักษณะเฉพาะตัวของผู้สมัครเข้าศึกษา
                        -    ความคาดหวังและข้อพึงปฏิบัติของนักศึกษา
                หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรเพิ่มเติมภาษา

เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย

 • ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้ง 2 ด้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่ระบุรายละเอียดของบ้านและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ จำนวน 3 รูป
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

การสมัคร  นำใบสมัครที่กรอกข้อความที่ครบถ้วนแล้วพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักรับนักศึกษาและทะเบียน ชั้น 2 อาคารบริหาร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบ จำนวน 300 บาท

 • สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งธนาณัติ 300 บาท สั่งจ่าย...มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

ส่งมาที่...สำนักรับนักศึกษาและทะเบียน มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
เลขที่ 195 หมู่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180